Úvod Nezabudnuté svetlo Jozef Karell

Jozef Karell

1495
0

Text: Beáta Pekná, foto archív

Výročia v Rajeckej Lesnej

V Rajeckej Lesnej sa v tomto roku slávia v máji dve okrúhle výročia – 150. výročie posvätenia chrámu a 140. výročie smrti kňaza, za ktorého sa chrám staval. Volal sa Jozef KARELL.

Z epitafu na miestnom cintoríne môžeme usudzovať, že sa narodil v roku 1813. Do Frivalda (starý názov Rajeckej Lesnej) prišiel 1. októbra 1862. Viliam J. Máchal v knihe Frivald z r. 1940 píše o ňom, že podľa farskej kroniky bol farárom, akého Frivald potreboval: „Muž neutekajúci pred žiadnou prácou v záujme kostola a pre svoje duchovné povinnosti i súci a veľmi oduševnený.“ Dohoda s architektom Františkom Blaschkeom znela, že všetky práce vykoná za 14800 zlatých.

Kolaudácia nového chrámu sa konala 20. mája 1866 na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, posviacka bola stanovená už na nasledujúcu nedeľu. Slávnosť Najsvätejšej Trojice 27. mája 1866 bola najväčším sviatkom pre Pannu Máriu Frivaldskú, pre celý Frivald i pre široké nábožné okolie. Prítomných bolo vyše 10000 ľudí a bolo by ich prišlo omnoho viacej, keby neboli museli pre veľké dažde doma zostať. Svätú omšu mal žilinský prepošt-farár Andrej Lemeš. Kostol posvätil a slovensky kázal rajecký dekan Ján Riha, nemeckú kázeň predniesol františkán P. Henrik. Nový chrám dostal titul Kostol Narodenia Panny Márie. Od r. 2002 nesie titul Bazilika minor.

Jozef Karell neskôr založil fundáciu, z úrokov ktorej sa mali kupovať a rozdávať knihy. Desať rokov slúžil Bohu v novom chráme. Tento oduševnený kňaz skončil svoju pozemskú púť pred 140 rokmi. Na jeho hrobe na miestnom cintoríne stojí pomník s nápisom: „Postoj pútniku! Tu leží pastier uprostred svojich oviec JOZEF KARELL, v 63. roku veku svojho, zomrel dňa 30. mája 1876.“