Úvod Zo života diecézy Ocenení žiaci katolíckych škôl

Ocenení žiaci katolíckych škôl

333
0

ŽILINSKÁ DIECÉZA UDELILA OCENENIE ŽIAKOM ZÁKLADNÝCH KATOLÍCKYCH ŠKÔL

V Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline sa 31. mája 2023 stretli žiaci katolíckych základných škôl, ktorých škola navrhla otcovi biskupovi na ocenenie. V rámci svätej omše sme ďakovali za ich horlivosť, svedomitosť, usilovnosť, pracovitosť a rozvoj svojich talentov.

Predstavujeme ocenených, ktorí niečo o sebe aj prezradili:

Sára Fuljerová

ZŠ s MŠ Dobrého pastiera Gaštanová, Žilina

Mimoriadne zodpovedné, empatické a talentované dievča so silným zmyslom pre dobro, s veľkým srdcom vždy pripraveným druhých prijať a pomôcť. Má tímového ducha s kvalitami lídra. Svojich spolužiakov vie podržať, nadchnúť pre prospešnú vec a motivovať k činnosti.

“Som veľmi poctená a určite veľmi šťastná, že som práve ja mohla byť zúčastnená, nominovaná a ocenená. Aj vďaka takejto spätnej väzbe sa chcem usilovať byť lepšou a lepšou. Veľmi ma to posilnilo.” 

Patrícia Geročová

KZŠ s MŠ Antona Bernoláka, Martin 

Od prvého ročníka si svedomito plní svoje povinnosti a pravidelne dosahuje veľmi dobré vyučovacie výsledky. Je zodpovedná a rada pomáha svojim spolužiakom. Má chuť a snahu aktívne sa učiť a rásť.

“Ocenenie bolo pre mňa nové, neopísateľne výnimočné. Rada by som to dopriala všetkým, ktorí si to zaslúžia. Určite ma to nakoplo ďalej pomáhať a vytvárať si nové vzťahy. Chcela by som sa poďakovať otcovi biskupovi za všetko čo pre nás robí.”

Sofia Horníčková

Spojená škola Kráľovnej pokoja, Žilina

Srdečná, ochotná, obetavá, úprimná, vnímavá a veľmi  pozorná žiačka, ktorá dlhodobo dosahuje vynikajúce študijné výsledky. Má pokojnú, priateľskú povahu. Nikdy neodmietne pomoc učiteľom a dá sa na ňu spoľahnúť. Ochotne pomôže spolužiakom, ak potrebujú s niečím poradiť alebo niečo vysvetliť. V kolektíve spolužiakov je obľúbená.

„V prvom rade by som chcela poďakovať všetkým ľuďom, ktorí ma viedli touto dynamickou cestou Božích milostí a skúšok. Viem, že bez ich pomoci a vedenia by som ťažko dosahovala stanovených cieľov. Mojim osobným mottom je, že človek pre úspešný a šťastný život potrebuje tri veci: lásku blížneho, silnú vieru s dôverou v Boha a odvahu čeliť nástrahám. Rozvahu a statočnosť v živote mi dodáva môj osobný patrón archanjel Michal. V tomto duchu chcem teda poďakovať a popriať našej diecéze, aby odvážne načúvala Bohu a jeho vnuknutiam, lebo len tie smerujú na správnu cestu.“

Dávid Lučivňák

Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Žilina 

Chlapec s veľkým srdcom, kamarátskou povahou, mnohými talentmi aj zmyslom pre humor. Je vytrvalý, čestný, verný hodnotám kresťanskej lásky, priateľstva a pravdy. Počas štúdia sa vypracoval na lídra triedy, jej hovorcu, spoľahlivého organizátora, člena ŽŠR, ktorý má v triede prirodzenú autoritu a zároveň ostáva skromný. Je pripravený kedykoľvek pomôcť.

“Ocenenie je určite posilou a povzbudením pokračovať v našom úsilí a veľmi pekné rady sme dostali. Moje deti sa potom nebudú môcť na mňa vyhovárať, že ja som bol taký a taký a preto som aj ja taký. Robte to čo vás baví, napĺňa, robí šťastným a robte to najlepšie ako viete.”

Terézia Mitašíková

Základná škola sv. Augustína, Považská Bystrica

Vynikajúca žiačka s výrazným zmyslom pre pracovitosť, vytrvalosť a zodpovednosť. Tieto jej povahové črty ju robia intelektuálnou leaderkou triedy a jej prístup  k vzdelávaniu ako k dôležitej hodnote svojho života má veľmi pozitívny vplyv na spolužiakov. Triednemu kolektívu odovzdáva aj priateľstvo, komunikatívnosť, zmysel pre spravodlivosť a rada sa stará o dobrú estetickú úroveň triedy realizáciou výzdoby podľa aktuálneho obdobia. 

,,Rada by som sa poďakovala mojim rodičom a rodine, triednej pani učiteľke a všetkým učiteľom, spolužiakom za podporu a Bohu za možnosť robiť, to čo ma baví a napĺňa, pretože nič nie je v našom živote samozrejmosťou. Chcela by som povzbudiť všetkých, že ak prídu neúspechy a zlyhania tak sa netreba vzdávať lebo: ,,Boh nezatvára dvere bez toho, aby neotvoril lepšie.“ Všetko je dar, za ktorý máme byť vďační a máme si ho vážiť.

Eliška Mráziková

Základná škola Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom

Počas svojho štúdia na našej škole bola vždy ocenená za výborný prospech a jej vzorné a skromné správanie, dobrota boli vzorom pre jej spolužiakov. Svojím empatickým prístupom, vzornou prípravou a pocitom spolupatričnosti si získala nielen spolužiakov, ale aj pedagógov. Eliška svoju osobnosť rozvíja hlavne čítaním kníh.  Svoje environmentálne cítenie prejavuje pri aktivitách spojených s čistením lesa. Práve pre všetky tieto vlastnosti bola Eliška, tou osobnosťou, ktorú tento rok vybrala naša škola na ocenenie za najlepšiu žiačku 9.ročníka. 

Nikolas Murčo

Cirkevná základná škola Jána Palárika, Raková

Nicolas je na prvý pohľad nenápadný chalan, hoci pri pohľade naňho sa to nezdá. Je aktívnym pozorovateľom hokeja a rád počúva ľudovú hudbu. Má rád zvieratá, o ktoré sa s láskou stará v ich domácej farme. Spolu so svojou rodinou často navštevujú rôzne púte na Slovensku i v zahraničí. Je úctivý voči Bohu i voči ľuďom. Je veľmi všímavý a ochotný pomôcť nielen spolužiakom, ale i zamestnancom a komukoľvek, kto to potrebuje. Nechýba mu šantivosť tínedžera. Jednoduchosť, srdce otvorené pre druhých a úsmev, ktorý rozdáva. Veríme, že dobroprajnosť, úcta, ochota vždy pomôcť a vnímavosť na svoje okolie bude v ňom i naďalej rásť a bude veľkým prínosom všade tam, kde bude prichádzať.

Katarína Rudincová

ZŠ s MŠ sv. Margity, Púchov

Počas celých 9 rokov štúdia dosahuje výborné študijné výsledky, ktoré sú ovocím nielen jej všestranného nadania, ale aj – a to najmä – usilovnosti a pevnej vôle. Je talentovaná tak v humanitných ako aj v prírodných vedách. Rada a s chuťou sa zapája do rôznych súťaží a olympiád. Úspešne našu školu reprezentuje v súťažiach zo slovenčiny, angličtiny, dejepisu či matematiky, kde opakovane získava výborné umiestnenia v rámci krajských kôl. Vnútorná zodpovednosť a cieľavedomosť ju vždy vedie k dosahovaniu tých najlepších výsledkov. Rada sa chytí pera, ktorým vie vykúzliť pútavé básne, či príbehy.

Katka sa zapája do organizácie triednych aktivít. Nakoľko je veľmi zodpovedná, možno sa na ňu vždy spoľahnúť. Váži si – a najmä od seba neustále vyžaduje – pravdovravnosť, otvorenosť a spravodlivosť. Vždy ochotne každému pomôže, vie sa obetovať pre druhých. V správaní je vzorom pre všetkých žiakov školy. Úprimne verí v Boha, v Jeho dobro a lásku, čo dokazuje nielen slovami, ale najmä skutkami.

,,Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.“Mt 7, 7-12

Klára Straková

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité

Je veľmi milým, srdečným a cieľavedomým dievčaťom. Ak máte nejaký problém, alebo niečo zlyháva, vždy sa môžete na ňu spoľahnúť. Dosahuje výborný prospech a je vzorom v správaní pre svojich spolužiakov. V triede je veľmi obľúbená a  snaží sa každému pomôcť. Vždy dokáže vypočuť a potešiť ľudí, ktorí prežívajú smutné obdobie. Je dobrosrdečná, inteligentná a vtipná. Ak treba niečo prečítať v kostole, vždy je v pohotovosti niekoho zastúpiť. Spolužiaci  sa s ňou radi stretávajú a vždy ju vyhľadajú,  keď potrebujú s niečím poradiť, niečo vyriešiť. Príkladom a vzorom, ktorý sa snaží nasledovať sú  aj jej rodičia a súrodenci.  Svoje dary, talent, ktoré jej zveril Boh, využíva pre dobro všetkých ľudí, s ktorými sa má možnosť stretnúť.

“Tak, ako naša škola je cez Erasmus+ otvorená iným kultúram, aj ja sa snažím byť citlivá voči svojmu okoliu a pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú”

Judith Svetlošáková

Katolícka spojená škola, Rajec

Je veľmi prirodzená, pravdivá k ľuďom, a preto majú v nej dôveru nielen spolužiaci, ale i učitelia. Stojí si za svojím presvedčením, ktoré si vie obhájiť. Je svedomitá, cieľavedomá, disciplinovaná. Rada pomôže, poradí a zastane si spolužiakov. V duchovnom živote môže byť tiež vzorom pre svojich spolužiakov. Rada pomôže svojou službou pri školských svätých omšiach. Keďže má pekný prednes a príjemné vystupovanie, je zapojená aj pri moderovaní akcií školy, do školských rozhlasových relácií a taktiež sa zapájala do spevu v školskom zbore. Judith pristupuje aj k príprave na vyučovanie veľmi zodpovedne, čo sa odzrkadľuje na jej prospechu.

Veríme, že dary, ktoré dostala od Pána, bude aj v ďalšom štúdiu a živote zveľaďovať a rozvíjať pre dobro druhých.

Dominika Ševčíková

ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Žiačka 9. ročníka, ktorá dosahuje vynikajúce výsledky počas celého štúdia. Je veľmi všestranná a úspešne reprezentovala školu v Biblickej olympiáde, Pytagoriáde či Biologickej olympiáde. Pravidelne sa podieľala na vzornej animácii sv. omší v šk. kaplnke i v Božom chráme. S nadšením a láskou sa venuje animátorskej práci  v táboroch i na pravidelných stretnutiach u sestier saleziánok. Vo voľnom čase sa venuje čítaniu kníh, počúvaniu modernej hudby a gymnastike, je úspešnou reprezentantkou tanečnej skupiny Laura Dance a zúčastnila sa viacerých súťaží ako Teendance, Mia festival, Dance Poetry, Deň tanca.  Rozvážnym prístupom a asertívnou komunikáciou si udržiava pozíciu obľúbenej spolužiačky v kolektíve a prispieva tak k pokojnej atmosfére celého spoločenstva. Svojou usilovnosťou, prirodzenosťou, autentickosťou, vnímavosťou, organizačným talentom a zmyslom pre spravodlivosť je vzorom.

Filip Valt

Spojená škola sv. Jána Bosca, Nová Dubnica

Srdečný, ochotný, obetavý, úprimný, vnímavý a pozorný žiak. Dlhodobo dosahuje vynikajúce štúdijné výsledky. Samostatne pracuje, pravidelne sa zúčastňuje predmetových olympiád a rôznych súťaží. Svoj voľný čas delí medzi umenie a šport. Pracuje pre súbor Bebčina s ktorým sa zúčastňuje na súťažiach a aj na celoslovenských prehliadkach tvorby.  Venuje sa hudbe, konkrétne hre na klavír.  Zaujíma sa o šport vytrvalo trénuje plávanie. Tiež s elánom posilňuje.

Filip má pokojnú, priateľskú povahu. Je usilovný a dôsledný. Nikdy neodmietne pomoc učiteľom. Dá sa naňho spoľahnúť, vždy ochotne pomôže a v kolektíve je obľúbený.

- - Inzercia - -
Nové číslo diecézneho mesačníka

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu